USŁUGI

Zakres świadczonych usług:

> udzielanie porad prawnych

> sporządzanie pism procesowych (np. pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń, odwołań od decyzji, skarg do sądów administracyjnych), opinii prawnych, umów etc.

> zastępstwo procesowe w postępowaniu przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, w postępowaniu egzekucyjnym, a nadto przed organami administracji samorządowej i państwowej

> obsługa prawna podmiotów gospodarczych w postępowaniu przed sądami oraz w zakresie egzekucji należności

> dochodzenie roszczeń finansowych w postępowaniu nakazowym
interpretacja przepisów prawa